خداوندا ارامشی عطا فرما  تا بپذیرم انچه را که نمیتوانم تعقییردهم شهامتی تا که  بپذیرم انچه را که میتوانم  تعقییر دهم ودانشی که  تفاوت این دو را بدانم  امین